rhy.fi
VÄMS SÄÄNNÖT

VÄHÄNKYRÖN METSÄSTYSSEURA

  

1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

Yhdistyksen nimi: Vähänkyrön Metsästysseura ry

Kotipaikka: Vaasa. Yhdistys on perustettu 1949 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on Suomi

Seura on Suomen Metsästäjäliiton Etelä-pohjanmaan piiri ry: n, Vaasan kennelpiirin sekä Suomen ampumaurheiluliiton jäsen.

Piirien jäsenenä seura noudattaa piiriensääntöjä ja määräyksiä.

 

2§ SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;

2) riistan hoitotyötä;

3) metsästysampumaurheilua ja urheiluammuntaa

4) kenneltoimintaa.

 

3§ SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

2) suorittamalla riistanhoitotyötä;

3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

5) kouluttamalla jäseniään; ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan;

6) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja

7) edistämällä metsästyskoiratoimintaa;

8) yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

4§ SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, jonka pysyvä asuinpaikka on vähintään kahden vuoden ajan ollut seuran toiminta-alueella tai joka omistaa seuran alueella vähintään 10 ha metsästysmaata ja joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Etelä-pohjanmaan piiri ry:n, Vaasan kennelpiirin ja Suomen ampumaurheiluliiton sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran alueelle paluumuuttavalla entisellä seuran jäsenellä on mahdollisuus saada johtokunnan päätöksellä seuran jäsenyys.

Koejäsenyys kestää 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 

5§ JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan marraskuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous erikseen varsinaisille ja koejäsenille vuosittain määrää.  

Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta-alueella olevat omistamansa maansa seuran käyttöön.

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

 

6§ SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7§ SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa.

6) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää

7) muuttaa pysyvästi Vaasan kaupungin ulkopuolelle eikä omista seuran toiminta-alueella vähintään 10ha metsästysmaata

8) seuran johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen,

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

8§ SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kolme varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa sekä hirvikokouksen. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen sekä hirvikokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

 

9§ TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2) Todetaan kokouksen laillisuus.

3) Hyväksytään työjärjestys.

4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.

7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.

9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta.

10) Päätetään seuran jäsenmaksun suuruudesta.

11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.

12) Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalta.

13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset.

14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin ja Kyrönmaan riistanhoitoyhdistykseen.

15) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

16) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Etelä-pohjanmaan piiri ry:lle ja Vaasan kennelpiirille tehtävistä esityksistä.

17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10§ KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt.

 Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

11§ SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12§  PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

13§ SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§ SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta.

Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15 § SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 7 jäsentä.

Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.

Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella 3 johtokunnan jäsenistä.

 Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.

Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

 Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§ PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§ SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

18§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Etelä-pohjanmaan piiri ry:n ja Vaasan kennelpiirin kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;

8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

9) pitää seuran jäsenluetteloa;

10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä

15) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§  8) kohdan mukaisesti

17) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19§ SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20§ SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo -Finlands Jaktmuseum ry:lle.

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Etelä-pohjanmaan piiri ry:lle ja Vaasan kennelpiiri ry:lle

21§ MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös